Tietosuojaseloste 1.1.2020

Rekisterinpitäjä: LEMPEET ELÄINLÄÄKÄRIT OY 

Y-tunnus: 3104481-5

Osoite: Tampereentie 455, 33880 Lempäälä

sähköposti: info@lempiellit.fi

Yhteyshenkilö: Markku Kippola, markku.kippola@lempiellit.fi

Lempeet eläinlääkärit Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella. Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään potilasrekisterin ylläpitoon, asiakasyhteydenpitoon, palveluista tiedottamiseen, laskutukseen ja viestintään.

Rekisterin tietosisältö:

 • Omistajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, tarvittaessa henkilötunnus.
 • Tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista.
 • Merkintä asiakkaan suoramarkkinoinnin/tiedottamisen hyväksymisestä/kieltämisestä.
 • Rekisteriin kerätään tietoa asiakkaan eläimistä ja niiden käyntihistoriasta terveyden ja sairauksien hoitoa varten.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas (eläimen omistaja tai haltija) ilmoittaa itse. Toisinaan tiedot ilmoittaa myös eläimen tuoja jos se on muu kuin eläimen omistaja. Asiakasrekisteriin tallennetaan lisäksi eläintä koskevat tiedot.

Tietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjä ei tee tietojen luovutuksia ulkopuolelle alihankkijoitaan lukuunottamatta, joita ovat mm:

 • Potilastietojärjestelmän ylläpitäjä FNS Oy (Finnish Net Solutions Oy)
 • Tilitoimisto Tilipenninki Oy
 • Alihankkijalaboratoriot pääasiassa Movet Oy, Patovet, Ruokavirasto

Muut tahot

 • Erikseen sovittaessa tietoja voidaan lähettää myös muille hoitaville eläinlääkäreille.
 • Reseptiä soitettaessa kerrotaan apteekkiin asiakkaan nimi.
 • Tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiölle, jos asiakkaalla ja vakuutusyhtiöllä on sopimus keskenään ja asiakas hakee eläinlääkärikäynnin korvausta vakuutusyhtiöltä.
 • Perintätilanteissa asiakastietoja luovutetaan myös perintätoimistolle (Laihianlaki Oy).
 • Tietoja voidaan asiakkaan erillisellä suostumuksella antaa tutkimuskäyttöön.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena salatun tietoliikenneyhteyden kautta salasanoin ja palomuurein suojattuina. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvat henkilöt ja alihankkijat. Rekisteriä ylläpitää teknisesti Finnish Net Solutions Oy.

Rekisteröidyn oikeudet:

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia varten.
 • Asiakkaan tulee tehdä markkinointikielto asiakkaaksi liittyessään.
 • Kiellon voi tehdä myös myöhemmin kirjallisesti osoitteeseen info@lempiellit.fi.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ja hän voi pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot.
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada omat tietonsa. Tällöin rekisteröidyn on osoitettava henkilöllisyytensä.
 • Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojen siirtämistä esim. toiselle eläinlääkäriasemalle.

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Käsittelemme rekisteröidyn poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus/velvollisuus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, pykälä 10) määritellyn 10 vuoden ajan.

Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Säilytysaikaan vaikuttaa myös laki eläinlääkintähuollosta sekä kirjanpidosta.

Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Lempeet eläinlääkärit Oy:n työtekijät. Asiakasrekisteriin on pääsy myös Provet-potilasohjelman ylläpitäjä FNS Oy:llä, jolloin henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Lisäksi henkilötietoja käsitellään vakuutusyhtiöiden korvauspäätösten yhteydessä.